logo klubu

Vojensko - historický klub Erika Brno


12.7.2001
Na historických bojových ukázkách je všeobecný zájem o využití automatických dobových zbraní, které je však podle zákona 288/1995 Sb. podmíněno získáním tzv. výjimky. Jakou cestou takové udělení získat a jak by tento proces měl probíhat? Jaká by měla být kritéria hodnocení rozhodujícího úředníka?
Jiří Kučera, Brno

Problematika zbraní je upravena zákonem č. 288/1995 Sb. (dále jen „zákon). Z ustanovení § 6 tohoto zákona plyne pro každou zbraň, kromě zákonem stanovených výjimek, povinnost registrace. A dále pak s ustanovení § 27 zákona plyne, že fyzická osoba může nabývat zbraně podléhající registraci, pouze je-li držitelem zbrojního průkazu a u stanovení § 51 zákona, že právnická osoba může nabývat do vlastnictví a přechovávat zbraně podléhající registraci pouze, je-li držitelem zbrojního oprávnění. 

Registraci podle ustanovení § 17 zákona nepodléhají historické zbraně. Tímto pojmem označuje zákon ty, zbraně, které byly vyrobeny před r. 1890. Tyto zbraně nepodléhají povolení (tzv. registraci), ale před použitím musí být vyzkoušeny (musí jim být udělena tzv. ověřovací značka - dle 313/2000 Sb.). Dále v ustanovení § 19 zákon stanoví, že střelba z těchto zbraní u nichž kinetická energie převyšuje 10 J, lze střílet střelami pouze na schválených střelnicích. Tedy pokud není naplněna podmínka výše zmíněná lze tyto používat i mimo střelnice.

Registraci též nepodléhají tzv. zakázané zbraně. Co patří mezi zakázané zbraně zákon definuje v § 21 zákona. Tyto zbraně nepodléhají registraci, neboť zákon v § 23 odst. 1 stanoví, že zakázané zbraně je zakázáno držet, nosit, vyrábět, vyvážet, dovážet a obchodovat s nimi, pokud není stanoveno jinak a dále pak v § 23 odst. 3 je stanoveno, že každý, kdo má u sebe nebo jinak přechovává bez povolení zakázané zbraně, je povinen je bez zbytečného odkladu odevzdat do úschovy okresnímu ředitelství policie.

Zde už se dostáváme přímo k Vámi položené otázce. Vámi dotazované automatické dobové zbraně patří právě do výše uvedené kategorie zakázaných zbraní a vztahují se ně zákazy uvedené v předchozím odstavci. Tzv. dobové automatické zbraně spadají do jedné z kategorií zakázaných zbraních, která je definována v ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona jako zbraně, které umožňují více výstřelů (dávku) na jedno stisknutí spouště (plně samočinné zbraně). 

Z výše uvedených zákazů týkajících se zakázaných zbraní umožňuje zákon výjimky.Tyto výjimky jsou upraveny v § 24 zákona. Tyto výjimky uděluje Okresní ředitelství Policie ČR, přičemž tuto výjimku může udělit pouze ze zákonem stanovených důvodů. Ve Vašem případě by se jednalo o výjimku, kdy tato bude udělena dále k držení nebo nošení zakázaných zbraní a jejich doplňků k filmovým nebo divadelním účelům. Zakázané zbraně určené k filmovým nebo divadelním účelům musí být upraveny tak, aby při střelbě z nich mohly být použity pouze cvičné náboje nebo nábojky. Okresní ředitelství policie určí podmínky pro takové použití.

Výjimku lze získat na základě žadatelovi žádosti, kterou může vydat místně příslušné okresní ředitelství za splnění podmínky, že držitel takové zbraně musí být i držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojního oprávnění a dále i prokázat k jakému účelu v tomto případě k filmovým či divadelním produkcím bude tyto zbraně používat.

Zde bych chtěl upozornit, že udělování této výjimky není nárokové a nejsou dána žádná kriteria, dle kterých policejní orgán rozhoduje. Na toto rozhodování se vztahují pouze níže uvedená ustanovení správního řádu, a to ustanovení § 3 odst. 1 až správního řádu. tj. zákona č. 71/1967 Sb.: 
§ 3
(1) Správní orgány postupují v řízení v souladu se zákony a jinými právními předpisy. Jsou povinny chránit zájmy státu a společnosti, práva a zájmy občanů a organizací a důsledně vyžadovat plnění jejich povinností.
(2) Správní orgány jsou povinny postupovat v řízení v úzké součinnosti s občany a organizacemi a dát jim vždy příležitost, aby mohli svá práva a zájmy účinně hájit, zejména se vyjádřit k podkladu rozhodnutí, a uplatnit své návrhy. Občanům a organizacím musí správní orgány poskytovat pomoc a poučení, aby pro neznalost právních předpisů neutrpěli v řízení újmu.
(3) Správní orgány jsou povinny svědomitě a odpovědně se zabývat každou věcí, která je předmětem řízení, vyřídit ji včas a bez zbytečných průtahů a použít nejvhodnějších prostředků, které vedou ke správnému vyřízení věci. Připouští-li to povaha věci, má se správní orgán vždy pokusit o její smírné vyřízení. Správní orgány dbají, aby řízení probíhalo hospodárně a bez zbytečného zatěžování občanů a organizací.
(4) Rozhodnutí správních orgánů musí vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Řízení je třeba vést tak, aby posilovalo důvěru občanů ve správnost rozhodování, aby přijatá rozhodnutí byla přesvědčivá a vedla občany a organizace k dobrovolnému plnění jejich povinností.

Jak je vidět výše uvedená zákonná ustanovení jsou velmi obecná a nijak konkrétně neupravují řízení o vydávaní výjimek. Jak už jsem výše uvedl udělení výjimky je jen na zvážení jednotlivého příslušného policejního orgánu v každém jednotlivém případě. Takže může dojít k tomu, že dvě rozhodnutí dvou policejních orgánu ve dvou zcela srovnatelných případech bude zcela odlišné.

Při kladném vyřízení žádosti zároveň správní orgán určí podmínky pro použití zbraně. Dále však při kladném vyřízení výjimky vzniká vlastníku zakázané zbraně, kterému byla udělena výjimka, povinnost podat žádost o její zaregistrování do pěti dnů od vyrozumění o udělení výjimky.

Pokud tedy toto shrneme je třeba učinit následující kroky:
- zaslat žádost na Okresní ředitelství policie
- uvést důvody, proč výjimku udělit
a po případném udělení výjimky příslušnou zbraň zaregistrovat a dodržovat podmínky dané policejním orgánem při udělení výjimky.

[ Zpět ]

NAVRCHOLU.cz

Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno
vhk-erika@email.cz

© 2000 - VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena.