logo klubu

Vojensko - historický klub Erika Brno


17.7.2001
Vyskytují se obecné problémy a diskuse ohledně užívání vojenské symboliky německé a sovětské armády z doby II. světové války s poukazováním na trestní zákon. Na základě čeho, kde a za jakých podmínek je možno tyto znaky armád, především na stejnokrojích a vozidlech užívat, vzhledem k tomu ze jsou jako vojenské dobové značení zcela běžně v prodeji takřka ve všech armyshopech v ČR i v zahraničí?
N.T. 

Problematika užívání symboliky německé a sovětské armády z druhé světové války se z hlediska případného konfliktu s trestním právem týká dvou trestných činů. Jedná se o trestný čin podpory a propagace hnutí, směřujících k potlačení práv a svobod občanů, který je upraven v § 260 trestního zákona a dále pak veřejné projevování sympatií k hnutím směřujícím k potlačení práv a svobod občanů, který je upraven v § 261 trestního zákona.

K tomuto bych chtěl podotknout, že v žádném právním předpisu není přímo upravena problematika užívání symboliky německé a sovětské armády z II. světové války. Existují pouze výše uvedená ustanovení trestního zákoníku, kterými se ještě dále budu zabývat, a která Vámi nastíněnou problematiku upravují pouze obecně, přičemž konkrétní aplikace v jednotlivých případech je věcí soudu. V současné době mi není známo, že by byla u soudních orgánů ČR rozhodována problematika užívání symboliky německé a sovětské armády II. světové války, takže moje níže uvedené úvahy jsou v tomto případě spíše teoretické.

Jak už jsem výše uvedl, ve Vámi dotazovaném případě, přichází v úvahu konflikt s ust. § 260 a 261 trestního zákona. Zde je třeba zřejmě odkázat na dikci těchto ustanovení trestního zákona:
§ 260
1) Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, jež prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod občanů nebo hlásá národnostní, rasovou, třídní nebo náboženskou zášť bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
2) Odnětím svobody na 3 – 8 let bude pachatel potrestán,
- spáchá-li čin uvedený v předešlém odstavci tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobně účinným způsobem
- spáchá.li takový čin jako člen organizované skupiny, či
- spáchá-li čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu

§ 261
Kdo veřejně projevuje sympatie k fašismu nebo jinému podobnému hnutí uvedenému v §260, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

V obou případech se jedná o tzv. úmyslný trestný čin, čili pachatel způsobem stanoveným v tomto zákonném ustanovení chtěl porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákonem, či věděl o skutečnosti, že takovým svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

Pokud se týká trestného činu podle § 261, pak k tomu lze říci následující. Veřejné projevování sympatií, znamená, projevovat tyto sympatie před více než dvěma osobami současně přítomnými (§89/4b)TZ (tyto dvě osoby tento projev musí ale pochopit), či obsahem tiskoviny nebo rozšiřovaného spisu, filmem rozhlasem, televizí nebo jiným obdobným způsobem. Projev sympatie znamená, že určitá osoba vyjadřuje buď výslovně, nebo svým konkrétním jednáním svůj pozitivní názor a vztah k fašismu nebo jinému hnutí, které směřuje k potlačování lidských práv a svobod. Pachatel vyjadřuje svůj názor bez přímého úmyslu ovlivnit jiné osoby.

Jedná se o úmyslný Tč. Pachatel musí vědět, že svým jednáním projevuje sympatie k fašismu nebo podobnému hnutí.

Závěrem lze konstatovat následující:
symbolika německé a sovětské armády z II. světové války je bezesporu symbolikou hnutí, která směřují k potlačování lidských práv a svobod. Základním měřítkem, kdy budou orgány činné v trestním řízení, tj. Policie ČR, státní zastupitelství a soudy, používání této symboliky kvalifikovat jako trestný čin je otázka, kdy lze toto užívání charakterizovat jako podporu uvedených hnutí nebo jako projev sympatie k těmto hnutím.

Domnívám se, že pokud je symboliky uvedených hnutí používáno k účelům rekonstrukcí historických bitev, nejedná se v tomto případě o podporu těchto hnutí ani o projevování sympatií k těmto hnutím, takže se nemůže jednat o trestný čin. "Vojáci herci" se v tomto případě pouze snaží realisticky zachytit něco, co se událo, a k tomu je zajisté potřeba i takové symboliky užít. Žádný "voják herec" svým počínáním neprojevuje sympatie, popř. svůj pozitivní názor k fašismu ani jinému podobnému hnutí. Domnívám se však, že by "voják herec" měl takové symboliky užít toliko pouze při vystoupení, kde je jasně dán jeho vnitřní úmysl hrát, předstírat, ale neměl by takové symboliky, např. dobové uniformy fašistické armády, užívat např. již při cestě na svá vstoupení, neboť zde již by toto mohlo být bráno jako podpora nebo vyjadřování sympatií a tedy jako trestný čin a samozřejmě by tyto symboly neměly být užívány v běžném životě, např. při každodenní cestě do zaměstnání.

 

[ Zpět ]

NAVRCHOLU.cz

Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno
vhk-erika@email.cz

© 2000 - VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena.