logo klubu

Vojensko - historický klub Erika Brno


20.7.2001
Co to je veřejná a neveřejná produkce, vystoupeni či představení v podobě bojových ukázek ? Jakým způsobem se ohlašuji akce tohoto typu a komu?
Redakce internetu

V tomto případě bych chtěl konstatovat, že pojmy veřejná, resp. neveřejná produkce, nejsou přesně definovány v žádném platném právním předpisu, i když právní předpisy s těmito pojmy operují. Pokusím se tedy definici těchto pojmů vytvořit, a to tak, že definuji pojem veřejná produkce a neveřejnou produkcí bude vše ostatní, co není produkcí veřejnou. 

Pojem veřejná produkce dříve definovaná vyhl. č. 117/1991 Sb., která stanovila, že veřejnou produkcí se rozumí veřejnosti přístupné provádění hudebních a tanečních děl, vystoupení estrádních umělců a artistů a podniky lidové zábavy. I když tato vyhláška již v současné době není platným právním předpisem, můžeme z této definice vyjít. 

Z této definice lze dovodit činnosti, které bychom mohli charakterizovat pojmem produkce. Produkcí bychom tedy dnešní zákonnou terminologií, která je od výše uvedené vyhlášky poněkud odlišná, mohli chápat jakýkoliv výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra, artisty, nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, nebo provádí jiný umělecký výkon. 

Dále je tedy třeba se zabývat otázkou, kdy se bude jednat o produkci veřejnou. vyhl. č. 273/93 Sb. která se zabývá audiovizuálními díly (tj. filmy apod. ) definuje co je veřejné předvádění audiovizuálního díla tak, že se podle této vyhlášky jedná o situaci, kdy je dílo předváděno před individuálně neurčenými osobami, tj. že je dílo (film) předváděn např. divákům v kině, kdy tomu, kdo dílo předvádí není známa identita diváků, nemůže dopředu vědět jejich množství. 

Z výše uvedeného plyne, že jako veřejnou produkci můžeme chápat jakýkoliv výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra, artisty, nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, nebo provádí jiný umělecký výkon, je-li tento prováděn pro individuálně neurčené diváky. A naopak neveřejnou produkcí tedy potom můžeme chápat jakýkoliv výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra, artisty, nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, nebo provádí jiný umělecký výkon, je-li tento prováděn pro individuálně určené diváky, tj. např. je-li produkce přístupná pouze na základě pozvánky, kterou pořadatel produkce zaslal jím vybraným osobám. 

K otázce ohlašování akcí tohoto tipu.

Problematika ohlášení těchto akcí:

Veškeré akce je třeba ohlásit předem u místně příslušného obecního úřadu (místně příslušný dle místa konání předmětné akce), Obecní úřad poté rozhodne zda vydá povolení či pořádání jednotlivé akce zakáže

Dle z.č.128/2000 Sb.§10, může obec obecně závaznou vyhláškou v samostatné působnosti upravit v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku omezení pro pořádání kulturních podniků. 

Domnívám se, že ve věci rekonstrukce historických bitev se bude nejspíše jednat o domluvu s konkrétním úřadem ad hoc, tedy vždy bude především záležet na osobní domluvě s příslušným úředníkem.

V této souvislosti je dále dobré poukázat na úzkou spojitost rozhodování obecních úřadů s ustanovením trestního zákona týkajícího se problematiky užívání symboliky německé a sovětské armády z II. světové války při rekonstrukci bitev a její kolize s ustanovením trestního zákona ( § 260, 261 ). Dle ust. §10 z.č.84/1990 Sb. obecní úřad shromáždění zakáže (zde vycházím analogicky toho, že dávám veřejnému shromáždění podobný charakter jako veřejné produkci), jestliže by oznámený účel shromáždění měl směřovat k výzvě:.

Dikce odst. 1a), popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů. Z tohoto tedy vyplývá, že v případě, že by veřejná produkce, resp. užívání dobových relikvií z II. světové války při rekonstrukci bitev, naplňovala veškeré znaky skutkových podstat trestných činů dle §§ 260 a 261 trestního zákona, neměl by obecní úřad pořádání této produkce povolit či pokud by se tato konala i přes zamítavé rozhodnutí měl by nám v tom např. za účasti jiných složek zamezit.

 

[ Zpět ]

NAVRCHOLU.cz

Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno
vhk-erika@email.cz

© 2000 - VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena.